Lucku Ranch logo

Menu

Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: April 11, 2022

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvis begyndelsesbogstav er skrevet med stort, har en betydning, der er defineret på følgende betingelser.

Følgende definitioner har samme betydning, uanset om de er angivet i ental eller flertal.

Definitioner

I forbindelse med disse vilkår og betingelser:

 • Tilknyttet en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor "kontrol" betyder ejerskab af 50% eller mere af aktier, kapitalinteresser eller andre værdipapirer med stemmeret til valg af direktører eller anden ledelsesmyndighed.
 • Virksomhed (omtalt som enten "selskabet", "vi", "os" eller "vores" i denne aftale) henviser til Lucky Ranch Ay, Pyhäntie 1210, 98530 Pyhätunturi, Finland.
 • Land henviser til: Finland
 • Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag, som du sender vedrørende egenskaber, ydeevne eller funktioner i vores tjeneste.
 • Service henviser til webstedet.
 • Vilkår og betingelser (også kaldet "Vilkår") er disse vilkår og betingelser, som udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende brugen af tjenesten.
 • Tjeneste til sociale medier fra tredjepart betyder alle tjenester eller indhold (herunder data, oplysninger, produkter eller tjenester) leveret af en tredjepart, som kan vises, inkluderes eller gøres tilgængelige via tjenesten.
 • Websted henviser til Lucky Ranch, tilgængelig fra https://luckyranch.fi
 • Du betyder den person, der får adgang til eller bruger Tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på hvis vegne en sådan person får adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

Anerkendelse

Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af denne tjeneste og den aftale, der gælder mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser fastsætter alle brugeres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af, at du accepterer og overholder disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig med nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af, at du accepterer og overholder virksomhedens privatlivspolitik. Vores fortrolighedspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller hjemmesiden, og fortæller dig om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og om, hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dens oprindelige indhold (undtagen indhold leveret af dig eller andre brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver virksomhedens og dens licensgiveres eksklusive ejendom.

Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både landet og i andre lande.

Vores varemærker og handelsmærker må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

Udbyder af betalingstjenester

Paytrail Plc fungerer som en udbyder af betalingstjenester og er en autoriseret betalingsinstitution. Paytrail Plc vil blive vist som modtager på din bank- eller kreditkortudskrift. Paytrail Plc videresender betalingen til forhandleren. For reklamationer bedes du kontakte det websted, betalingen blev foretaget til.

Paytrail Plc
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Virksomheds-ID 2122839-7

Din feedback til os

Du overdrager alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i al feedback, som du giver virksomheden. Hvis en sådan overdragelse af en eller anden grund ikke er effektiv, accepterer du at give virksomheden en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, reproducere, afsløre, give underlicens, distribuere, ændre og udnytte sådan feedback uden begrænsning.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af selskabet.

Virksomheden har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikker eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at selskabet ikke er ansvarligt eller ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkår og betingelser og fortrolighedspolitikker for alle tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din adgang med det samme uden forudgående varsel eller ansvar af en hvilken som helst grund, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt.

Begrænsning af erstatningsansvar

Uanset eventuelle skader, som du måtte pådrage dig, er selskabets og dets leverandørers fulde ansvar i henhold til enhver bestemmelse i disse vilkår og dit eneste retsmiddel for alt det foregående begrænset til det beløb, som du faktisk har betalt via tjenesten eller 100 USD, hvis du ikke har købt noget via tjenesten.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan selskabet eller dets leverandører under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, tab af data eller andre oplysninger, driftsforstyrrelser, personskade, tab af privatlivets fred, der skyldes eller på nogen måde er relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesten, software fra tredjepart og/eller hardware fra tredjepart, der anvendes sammen med tjenesten, eller på anden måde i forbindelse med nogen bestemmelse i disse vilkår), selv om selskabet eller en leverandør er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selv om afhjælpningen ikke opfylder sit væsentlige formål.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder. I disse stater vil hver parts ansvar være begrænset i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

"SOM BESET" og "SOM TILGÆNGELIGT" Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til dig "SOM DEN ER" og "SOM TILGÆNGELIG" og med alle fejl og mangler uden nogen form for garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Selskabet sig på egne vegne og på vegne af dets associerede selskaber og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere udtrykkeligt alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, stiltiende, lovbestemte eller på anden måde, med hensyn til Tjenesten, herunder alle stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse, samt garantier, der måtte opstå i forbindelse med handel, udførelse, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning af ovenstående giver selskabet ingen garanti eller løfte om og giver ikke nogen form for erklæring om, at tjenesten vil opfylde dine krav, opnå de ønskede resultater, være kompatibel eller fungere sammen med anden software, programmer, systemer eller tjenester, fungere uden afbrydelser, opfylde standarder for ydeevne eller pålidelighed eller være fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

Uden at begrænse det foregående giver hverken selskabet eller nogen af selskabets udbydere nogen form for erklæring eller garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende: (i) med hensyn til tjenestens drift eller tilgængelighed eller de oplysninger, det indhold og materialer eller produkter, der er inkluderet heri; (ii) at tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller aktualiteten af oplysninger eller indhold, der leveres via tjenesten; eller (iv) at tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af selskabet er fri for virus, scripts, trojanske heste, orme, malware, timebomber eller andre skadelige komponenter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer af garantier eller begrænsninger af gældende lovbestemte rettigheder for en forbruger, så nogle af eller alle ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Men i sådanne tilfælde skal udelukkelserne og begrænsningerne i dette afsnit anvendes i det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning.

Gældende lov

Landets love, med undtagelse af dets lovvalgsregler, gælder for disse vilkår og din brug af tjenesten. Din brug af Applikationen kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

Løsning af tvister

Hvis du har problemer eller tvister vedrørende tjenesten, accepterer du at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte virksomheden.

For brugere i Den Europæiske Union (EU)

Hvis du er forbruger i EU, vil du være omfattet af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Overholdelse af lovgivningen i USA

Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en embargo fra USA's regering, eller som USA's regering har udpeget som et land, der støtter terrorister, og (ii) du ikke er opført på nogen liste fra USA's regering over forbudte eller begrænsede parter.

Adskillelighed og afkald

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uigennemførlig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at opfylde formålet med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning, og de resterende bestemmelser vil fortsat være fuldt ud gældende.

Dispensation

Medmindre andet er fastsat heri, skal undladelse af at udøve en rettighed eller kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan rettighed eller kræve en sådan opfyldelse på et hvilket som helst senere tidspunkt, ligesom et afkald på en overtrædelse ikke udgør et afkald på en efterfølgende overtrædelse.

Oversættelse Tolkning

Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste.

Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af en tvist.

Ændringer af disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du holde op med at bruge hjemmesiden og Tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os:

 • y e-mail: antti@luckyranch.fi
 • Ved at besøge denne side på vores hjemmeside: https://luckyranch.fi/contacts